Electricitat

Empresa Instal·ladora amb RASIC 16094 amb carnets d'instal·ladors i mantenidors elèctrics categoria especialista.

Empresa amb classificació de categoria especialista acreditada per realitzar instal·lacions de: 

- Manteniment i reparació en instal·lacions de baixa tensió en edificis, indústries i infraestructures, és a dir totes les compreses en l'àmbit del vigent Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió.

- Sistemes de control distribuït.

- Control de processos.

- Línies de distribució d'energia.

- Instal·lacions en locals amb risc d'incendi i/o explosió.

- Generadors de baixa tensió.

- Rètols lluminosos.

- Execució i projectes tècnics.

- Tràmits de legalització de la instal·lació.

Oblidis d'intermediaris entre projectistes i instal·ladors, nosaltres mateixos realitzem el projecte i executem l'obra.

En l’àmbit domèstic realitzem, segons el REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió), el dimensionat de línes i proteccions òptimes per a les seves necessitats.

Tramitem la gestió de legalització de la seva instal·lació, memòria tècnica, càlculs i esquemes, i a més podem oferir-los instal·lacions de:

  • Automatització domèstica: Persianes, rec, alarmes, gestió de l'aigua calenta, gestió de la calefacció, detecció de fuites d'aigua, de gas, il·luminació exterior,…
  • Zones comunes en comunitats de propietaris
  • Porters o videoporters
  • Sonorització del seu habitatge
  • Xarxes informàtiques domèstiques
  • Control d'accessos